niedziela, 28 lutego 2016

Bóg jest jeden...Od Boga do idoli (fałszywych bóstw) krok jest bardzo niewielki. Z tego też powodu Stary Testament pośród pierwszych problemów, z którymi się zmaga, plasuje kwestię fałszywych bóstw; dotyczy to konkretnie bóstw obcych dla Izraela.
Niemniej, jest to problem, który pozostaje ciągle ważnym w ciągu całej historii ludzkiej; pozostaje także ważnym i dla nas, współcześnie.

Pismo Święte jest silnie naznaczone przejęciem trudności wiążących się z rozróżnieniem drogi, tej drogi Boga, ponieważ – zazwyczaj - kiedy wielu mówi o Bogu, w istocie rzeczy myślą oni o idolach, o fałszywych bóstwach.
Idol może bardzo łatwo zmylić człowieka przez jego „teofanie” (objawienia „boże”).
Projekcja naszych pragnień ludzkich, których realizacji oczekiwalibyśmy, jest zazwyczaj najczęściej występującą pułapką w poddaniu się (nawet nieświadomym) fałszywym bóstwom.

Wierzący w prawdziwego Boga musi zatem, w swoim poszukiwaniu Boga, przedłożyć ponad zainteresowaniem sobą samym poszukiwanie i oddanie Bogu, a w tym wartość innego poza sobą samym!
W Księdze Jonasza prorok, człowiek oddany słowu Bożemu, musi ogłosić grzesznej Niniwie, że będzie zniszczona, jeśli się nie nawróci. Ale Jonasz umyka w odwrotnym kierunku. Dlaczego? Bo chciałby, aby Bóg odpowiadał właśnie jego oczekiwaniom, jego wymaganiom… realizował jego wyobrażenie o świecie i o Bogu samym.

Tymczasem, jak mówi tekst Credo, Bóg jest jeden i w tego Boga, jedynego i radykalnie odmiennego od naszych wyobrażeń i oczekiwań, wierzymy.

Przyjrzyjmy się nieco tej prawdzie wiary. Poniżej proponuję kilka elementów refleksji, które (może to dość nieoczekiwane dla zwyczajowych czytelników) zaproponował w swoich rozważaniach - właśnie w kwestii wiary w jedynego Boga - Tomasz z Akwinu, jeden z największych teologów średniowiecza, żyjący w latach 1225-1274.
Wydawałoby się, że myśli te płyną z innej epoki, z innego świata, dotkniętego innymi problemami, ale przy bliższym przyjrzeniu się i zastanowieniu zauważymy, jak wiele w nich uniwersalności (niezależnie od epoki i miejsca życia).

Wierzę w jednego Boga…

Pomiędzy wszystkimi prawdami, które są obiektem wiary, zgodnie z przekonaniami Tomasza, dla wierzących pierwszą jest ta właśnie: istnieje tylko jeden Bóg. Musimy jednak zastanowić się nad znaczeniem słowa Bóg.
Termin ten wskazuje Tego, który rządzi wszystkimi sprawami i dba o nie.
Zatem, wierzy w istnienie Boga ten, który przyjmuje, że wszystkie rzeczy świata są pod Jego rządami i pod Jego opatrznością; nie wierzy w istnienie Boga natomiast ten, który twierdzi, że wszystko jest pochodną przypadku.

Nikt oczywiście nie jest na tyle pozbawiony rozsądku, by wierzyć, że rzeczy naturalne są poddane pewnemu rządowi, pewnej opatrzności i jakiejś głębszej dyspozycji, jeśli jest jednocześnie wewnętrznie głęboko przekonany, że są one owocem wyłącznie przypadku. Przekonanie o pochodzeniu wszystkiego z przypadku niesie ze sobą daleko idące konsekwencje.

Zauważmy jednak, w zwykłej i prostej obserwacji, nie wymagającej nawet wiedzy specjalistycznej, że świat wokół nas, więcej – wszechświat cały, podlegają i zachowują pewien porządek zdeterminowany. A podobne rzecz nie powinna zaistnieć, nie powinna się wydarzyć, jeśli te rzeczy pochodziłyby od przypadku. Wydaje się zatem absurdalnym nie wierzyć w istnienie Boga.

 A jednak: Mówi głupi w sercu swoim: Nie ma Boga.
Poza tą oczywistym w swoim znaczeniu stwierdzeniem, dla Tomasz z Akwinu są ponadto tacy, którzy wierzą, że owszem, Bóg istnieje, a nawet że rządzi i dysponuje rzeczywistościami naturalnymi, ale negują opatrzność Boga nad działaniami ludzkimi. Wierzą zatem, że działania ludzkie nie podlegają opiece i dyspozycji Bożej.
Skąd motywacja ich przekonań, zastanawia się Tomasz? Zauważają oni na tym świecie zaskakujący mechanizm: dobrzy mają wiele problemów, podczas gdy źli prosperują dobrze; a to – według nich – wyklucza opatrzność boską nad ludźmi.
To właśnie według Biblii – twierdzi Tomasz - jest naprawdę pozbawione sensu. Bóg dysponuje i daje – z racją wynikającą z Jego sprawiedliwości – to, co ludziom jest konieczne. I – tu paradoks – pozwala On, że w Jego rzeczywistości zachodzi ten przedziwny i sprzeczny z ludzka logiką i ludzkimi oczekiwaniami mechanizm, że oto nie zawsze ci dobrzy prosperują dobrze; więcej – to tak często ci,  którzy są dalecy od dobra, prosperują znakomicie…
Przed takim paradoksem, wręcz gorszącym paradoksem, można jedynie poddać się, jak poddaje się ziarnko piasku przed pchającym go w wichurze silnym wiatrem…

Jednakże Ten, który uformował oko, czy nie widzi? Czy Ten, który stworzył ucho, czy nie słyszy błagań ludzkich? Pan zna myśli ludzkie, i zna te myśli najgłębsze…
On widzi wszystko i obejmuje wszystko, także te myśli najbardziej ukryte.
Wszystko jest jasne i zna Jego widzeniu.

Trzeba zatem wierzyć, że ten Bóg, który wszystkim rządzi i wszystkim dysponuje, jest jedynym Bogiem, a racja tego jest prosta, zgodnie z obserwacją rzeczywistości ludzkiej: nie jest możliwym, by masa ludzka funkcjonowała dobrze, jeśli jest zarządzana przez kilka rządów w tym samym czasie. Masa ludzka funkcjonuje sprawnie tylko wtedy, gdy jest poddana jednej instytucji władzy..
Kiedy jednak dochodzi do mnożenia rządzących, dochodzi do niepokojów i niezgody między poddanymi władzy…

Jakie jednak są przyczyny, które w tym świecie doprowadziły człowieka do politeizmu, czyli wielobóstwa (zakładania istnienia i podania się wielu bóstwom)? Tomasz z Akwinu widzi ich cztery, a są to:

1.    Słabość ludzkiego intelektu.
Istotnie, ludzie intelektualnie słabi, niezdolni do wyjścia poza cielesność, utrzymują niezdolność istnienia czegokolwiek poza ciałami zmysłowymi.
Pomiędzy tymi rzeczywistościami cielesnymi wybrali później te, które wydały im się piękniejsze i godniejsze i przypisali je kultowi boskiemu, jak na przykład ciała niebieskie jak
słońce, księżyc i gwiazdy.
Tymczasem Słowo Boże mówi, że wszystkie te rzeczy cielesne znikną, przestaną istnieć, ale Jego zbawienie trwa na wieki… Ci zaś, którzy przywiązują ich wiarę i nadzieję do tego co materialne, cielesne – znikną i zbawienia nie dostąpią…

2.    Uwielbienie ludzi.
Niektórzy, chcąc podnieść wartość ludzi, a zwłaszcza tych, którzy sprawują na tym świecie wysokie funkcje zarządzające, przypisują im honory, które winny być rezerwowane wyłącznie dla Boga samego i poddają się tym ludziom z całym przekonaniem.

3.    Naturalny afekt wobec dzieci i bliskich.
Inni, z powodu przesadnej miłości do członków ich rodzin, dedykowali im po ich śmierci rzeźby i posągi. Z tego wynikł fakt, że takim posągom zaczęto przypisywać kult boski.

4.    Złośliwość (pełna inteligencji) diabła.
Tenże chce być równym Bogu i wszystko zrobi, aby realizować to swoje najgłębsze pragnienie.
Projektu takiego nigdy dotąd jeszcze nie zaprzestał realizacji; stara się wręcz uczynić wszystko, co w jego mocy, aby móc go realizować.
Robi wszystko, co w jego mocy, aby ludzie czcili go (nawet bez świadomości tego faktu) i składali mu różnego rodzaju ofiary.
Więcej, samemu Chrystusowi ośmielił się zaproponować: oddam ci wszystko to, jeśli ty oddasz mi pokłon…
W tym właśnie kontekście trzeba jasno powiedzieć: wszystkie bóstwa pogańskie są fałszywe, bo wpisują się i realizują jego – diabła – wolę oddawania mu czci.
Wszystkie bóstwa pogańskie są demoniczne. Trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć.

Pomimo zatem, że wszystko to, co napisaliśmy wyżej, wydaje się czy to irytujące, czy nawet straszne, wielu jest tych, którzy poddają się tym czterem rodzajom pokusy oderwania od prawdziwego Boga. Dokonuje się to jeśli nie ustami, a nawet nie sercem, to działaniami ludzkimi, czy faktami życia, które ukazują, że ludzi ci są politeistami.

W istocie rzeczy: ten, który wierzy, że rzeczywistości stworzone (historyczne przykłady ciał niebieskich) mogą - jak bóstwa – wpłynąć na wolę ludzką i na jego działanie (tu dobrym przykładem jest dawanie wiary horoskopom) poddaje się programowi wielobóstwa.

W ten sam sposób ten, który woli poddać się szefom tego świata, bardziej niż Bogu, ten tworzy z nich swoje bóstwa. Może to być kwestia przekonań politycznych, czy motywacja ta może wypływać z chęci kariery zawodowej, ekonomicznej, itp….
A przecież trzeba być bardziej posłusznym Bogu, aniżeli ludziom, mówi wielokrotnie na swych kartach Biblia.

Także ci, którzy kochają bardziej (w rozumieniu: niezdrowo i ekskluzywnie) ich bliskich, rodzinę, przyjaciół niż Boga, podlegają temu samemu mechanizmowi politeizmu – sprzeczności z wiarą w jedynego Boga. 

Zamykając nasze rozważanie, oparte o tak pasjonującego autora, jakim jest Tomasz z Akwinu, podkreślmy jeszcze raz, że pierwszą prawdą wiary jest, że Bóg jest jeden i tylko On jest Bogiem.
A drugą w kolejności prawdą - i z pierwszej wynikającą - jest ta, że Bóg stworzył niebo i ziemię, wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne i że nad nimi czuwa i obejmuje je swoją opatrznością.
·         Obserwując zatem rzeczy piękne na tym świecie możemy tym większą chwałę oddać Bogu.
·         Stając przed niezrozumiałym, możemy podziwiać Jego wielkość i doskonałość, pełnię majestatu Jego nieogarnialnego rozumu.
·         A stając przed niezrozumiałym mechanizmem w naszym świecie, tak często sprzecznym z naszym poczuciem logiki, czy sprawiedliwości, starajmy się my sami nie poddać mu i żyć życiem zgodnym z wolą tego, który jest Panem.

Poznanie Boga
Poznawalność Boga.

Bóg niepojmowalny, a jednak poznawalny.
Kościół chrześcijański wyznaje z jednej strony, że Bóg jest niepojmowalny, ale z drugiej strony, że może On być poznawalny, i że to poznanie jest koniecznym warunkiem do zbawienia.
Uznaje on siłę pytania, która pada w Księdze Hioba 11,7: Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego? i ważność zapytania Izajasza (40,18): Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie?
Ale w tym samym czasie Kościół pozostaje uważny na stwierdzenie Jezusa (Jana 17,3): A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
Kościół cieszy się, wiedząc, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy (1 Jana 5,20).
Dwie idee zawarte w tych fragmentach były zawsze utrzymywane obok siebie w Kościele chrześcijańskim.

Pierwsi Ojcowie Kościoła mówili o Bogu niewidzialnym jako o Bycie niestworzonym, anonimowym, wiecznym, niepojmowalnym i niezmienialnym. Nie wyszli w tym poza antyczna grecka ideę, zgodnie z którą Istota Boska istnieje w sposób absolutny i bez cech szczególnych.
W tym samym czasie wyznawali oni, że Bóg objawił się w Logosie (Słowie) i że w konsekwencji może być poznany w celu zbawienia.
EUnomius, arianin IV  wieku, utrzymywał „prostotę Boga”: nie ma nic w Bogu, co nie mogłoby być zrozumiałe i poznane przez inteligencję ludzką. Jego teoria została odrzucona przez teologów najbardziej znamienitych w Kościele.
Scholastycy twierdzili, że czym jest Bóg w swoim Bycie istotnym, ale że możemy poznać coś z Jego natury, z tego Kim jest wobec nas, kiedy objawia się w swoich boskich cechach.

Te same idee ogólne zostały wyrażone przez Reformatorów, ale bez zgody ze scholastykami co do możliwości zdobycia, przez rozum ludzki autonomicznie i począwszy od objawienia ogólnego, realnego poznania Boga.
Luter mówił wielokrotnie o Bogu - Deus Absconditus (Bóg ukryty), co odróżnia od Deus Revelatus (Bóg objawiony). Czasami posuwał się do mówienia o Bogu „objawionym” jako o Bogu jeszcze „ukrytym”, ponieważ niepoznawalnym, nawet poprzez swoje objawienie specjalne.
Dla Kalwina, Bóg ze swojej głębi istnienia „wyprowadza” wszystko to, co można o Nim poznać.
„Jego istota, mówi, jest niepojmowalna, tak, że Jego boskość umyka całkowicie wszelkiemu ludzkiemu zmysłowi”.
Reformatorzy nie negowali faktu, że człowiek może pojąć coś z natury Boga począwszy z samego stworzenie (Jego stworzenia), ale podtrzymywali, że nie może nabyć prawdziwego poznania Boga innym sposobem, jak tylko dzięki specjalnemu Bożemu objawieniu siebie i dzięki oświeceniu Duchem Świętym.

Teologia reformowana utrzymuje, że Bóg może być poznanym ale że jest niemożliwym by człowiek posiadł poznanie Boga w wymiarze doskonałym i pełnym. Mieć takie poznanie Boga byłoby równoważne zrozumieniu Go, a to jest absolutnie niemożliwym. Istota skończona (człowiek) nie może zrozumieć nieskończonego.
Więcej, człowiek jest niezdolny dać (w sensie ścisłym) definicji Boga. W najlepszym przypadku może podać Jego częściowy opis. Definicja logiczna jest niemożliwa, ponieważ Bóg nie może być obiektem analizy.
Równocześnie jednak, człowiek może zdobyć poznanie Boga odpowiadające Bożemu zamysłowi w odniesieniu do życia ludzkiego.
Ale prawdziwe poznanie Boga może być człowiekowi dane tylko wtedy, kiedy Bóg objawi się sam i jeśli człowiek zaakceptuje to z wiarą dziecka.

Religia zakłada koniecznie takie poznanie. Stanowi ono relacje najbardziej świętą człowieka i jego Boga, relację, w której człowiek jest świadomy zarówno absolutnej wielkości i majestatu Bożego, przy swojej własnej i całkowitej znikomości, a także podległości Najwyższemu i Najświętszemu.
Religia musi zakładać poznanie Boga w człowieku. Gdyby istota ludzka byłą całkowicie pozostawiona nieznajomości „istoty” Boga, byłoby dla człowieka niemożliwym przyjąć jakąkolwiek postawę religijną. Nie byłoby możliwym, aby zaistniały jakakolwiek forma czci Boga, pobożności, szacunku, ani kultu Bożego.

Bóg daj się poznać człowiekowi.

Zgodnie z teologią reformowaną, teologia, jako poznanie Boga, różni się znacząco od innych form poznawania. We wszystkich naukach, człowiek plasuje się „ponad” przedmiotem jego dociekań i wyprowadza z niego wiedzę dzięki metodzie, którą uważa do tego celu za najbardziej adekwatną.
Natomiast w teologii, człowiek nie może sytuować się „ponad”, ale raczej „poniżej” przedmiotu jego poszukiwań.
Inaczej mówiąc, człowiek nie może poznać Boga, jak tylko w stopniu uzależnionym od tego, na ile sam Bóg pozwoli, ze swojej woli, dać się poznać.
Bóg jest przede wszystkim Tym, który objawia się (sam, z własnej nieprzymuszonej niczym woli) człowiekowi. Bóg nie może stać się obiektem studiów ludzkich, jak tylko w granicach ustanowionych Jego (Boga) własnym dawaniem się poznawaniu, które jest człowiekowi dane w Bożym objawieniu.
Bez tego objawienia człowiek nigdy nie mógłby nic o Bogu wiedzieć.
Nawet gdyby Bóg sam objawiałby się w sposób obiektywny, to nie rozum ludzki odkrywa Boga, ale to raczej Bóg sam pozwala się poznać w wierze.
Zatem, to angażując się w studium Słowa Bożego swoim uświęconym przez Niego rozumem, człowiek może – prowadzony przez Ducha Świętego – nabywać coraz głębszego poznania Boga.

Można podkreślić, że człowiek nie może poznać Boga, jak tylko wtedy, kiedy On sam zbliży się do niego przez akt objawienia. Nie istnieje żadna inna droga do Boga. Droga ta należy do Boga samego i On jest niezmiennie Panem gry, nigdy przedmiotem poznania.

Należy utrzymywać, że teologia byłaby całkowicie niemożliwa bez samo-objawienia się Boga.
Kiedy mówimy o objawieniu, używamy tego terminu w ścisłym znaczeniu słowa.
Nie chcemy i nie możemy powiedzieć, przez to powiedzieć, że Bóg pozwala się odkryć w sposób pasywny: Bóg daje się sam poznać aktywnie.
Nie ma tutaj mowy, jak chcieliby myśleć niektórzy dzisiaj, jakiejś duchowej zdolności pogłębionej, która prowadziłaby sama z siebie do coraz głębszego odkrywania Boga. Chodzi o nadprzyrodzone działanie, własne i celowe Boga żywego.

To rozumowanie jest także prawdziwe do studium człowieka. Nawet, jeśli psychologia poddaje człowieka studiom dość głębokim, ponieważ kto – pomiędzy ludźmi – wie, jak mówi Apostoł Paweł, czy zna to wszystko, co dotyczy człowieka, jak nie duch ludzki, który jest w nim? Podobnie, nikt nie zna tego, co dotyczy Boga, jeśli nie Duch Boży? (por. 1 Koryntian 2,11).

Duch Święty sonduje wszystkie rzeczy, także głębiny Boże i objawia je człowiekowi. Bóg daje się sam poznać tym samym.
Wszelkie nasze poznanie Boga pochodzi z samo-objawienia się Boga w naturze i w Piśmie Świętym. Jest ono z jednej strony postępujące przez analogię, a z drugie prawdziwe i precyzyjne, ponieważ wypływa z Boga samego.

Trudności poznania

Dla Reformatorów rozum ludzki nie może konstruować naukowego systemu teologicznego na bazie czystego i prostego objawienia naturalnego. Od kiedy grzech wdarł się na świat, spowodował on zaciemnienie dzieła Bożego w naturze i w części zakrywając je, uczynił je nieczytelnym.
Ponadto, człowiek został w procesie wejścia na świat grzechu, dotknięty „ślepotą duchową”, stając się niezdolnym do poprawnego czytania tego, co Bóg w sposób jasny i odróżnialny zapisał u początków stworzenia.
Aby przeciwdziałać temu dramatowi i aby uniknąć zniszczenia swoich projektów, Bóg zainterweniował na dwóch niejako poziomach. Eliminując ryzyko niezrozumienia, zapisał ponownie w objawieniu nadprzyrodzonym prawdy zawarte w objawieniu naturalnym (w naturze), a następnie, myśląc o potrzebach człowieka, On sam je poddał interpretacji i wprowadził do nadprzyrodzonego objawienia odkupienia.
Więcej nawet: uzdrowił ślepotę duchową człowieka prze dzieło odrodzenia, uświęcenia i oświecenia duchowego, pozwalając tym samym człowiekowi otrzymać prawdziwe poznanie Boga, poznanie, które niesie ze sobą pewność życia wiecznego.

Kiedy racjonalizm dotknął Europę, objawienie naturalne zostało uprzywilejowane kosztem objawienia nadprzyrodzonego.
Człowiek, świadom swych osobistych zdolności i swojej dobroci, sam uległ zatruciu odrzucając słuchanie i poddanie się głosowi autorytetu, który mówił do niego w Piśmie Świętym. Poddał się całkowitemu zaufaniu możliwościom ludzkiego rozumu, by móc być prowadzonym poza labirynt złego poznania i błędu, aż do jasności poznania.
Ci, którzy podtrzymali, że objawienie naturalne jest wystarczające, aby nauczyć człowieka wszystkich koniecznych prawd, utrzymywali także, że można byłoby je posiąść szybciej za pomocą objawienia nadprzyrodzonego.
Inni nie chcieli uznać absolutnego autorytetu objawienia nadprzyrodzonego, chyba że jego treść byłaby akceptowalna i demonstrowalna drogą rozumową.

Tymczasem, powtórzmy: objawienie nie istnieje nigdy w sposób horyzontalny (tylko związany i wypływający z tego świata i rządzącym nim mechanizmów), ale zawsze przychodzi do nas z góry, w sposób pionowy.
Objawienie, to zawsze Bóg, który działa, który mówi, który przynosi coś całkowicie nowego dla człowieka, coś, czego ten nie miał żadnego wcześniejszego poznania i które staje się prawdziwym objawienie, tylko dla tego, który przyjmie w pełni objawienie w wierze dane tylko tym, którzy akceptują przedmiot objawienia w wierze danej nam przez Boga.
Jezus Chrystus jest objawieniem Bożym i tylko ten, który zna Jezusa Chrystusa, może pojąć coś z tego objawienia.
Objawienie jest aktem łaski, przez który człowiek staje się świadom swojej pozycji grzesznika, ale także wybaczenia i wolnej oraz darmowej dobroci Bożej w Jezusie Chrystusie.